Servus, grias di & zefix di!

Mir san a bayuwarische Modemanufaktur.
Mir san Fäschn-Friends.
Mir san Outdoor-Aktivisten.
Mir san made in Minga.
Mir san ZEFIX®!

Schaug eini & Zefix di!